Dokumenty

 

Wzór zgody na udział w zajęciach sportowych

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………… w dodatkowych zajęciach sportowych, które odbędą się w czasie ferii zimowych w dniu  ........................................, na sali sportowej w PSP w Sternalicach.

Jednocześnie biorę odpowiedzialność za przybycie dziecka na zajęcia oraz drogę powrotną.

 

                                                                                     …………………………………………..

                                                                                                          /podpis rodzica/